Vertskapsnæringen mot framtida.

Publisert 19.04.2016 17:14

Foran Fossedagene 2016
Vertskapsnæringen mot framtida

 - Fossedagenes bidrag til næringsutviklingen i Sollia

 Spor som mennesker har skapt, er kulturminner. Disse sporene kan være slagghauger, gjenstander, bygninger og anlegg, miljøer og landskapstrekk. Tro og tradisjoner knyttet til landskapet er eksempler på ikke-synlige kulturminner. Kunnskap om ljåslått og tradisjonell høyberging er eksempler på bevaringsverdige immaterielle kulturminner.

 Kulturminnene våre er uerstattelige, og de er viktige som en del av menneskehetens felles kultur- og naturarv. Noen kulturminner skapes i løpet av kort tid, mens andre danner seg over tid, ofte svært lang tid.

 Det er viktig å kjenne til fortida for å kunne se de potensielle verdiene som ligger i framtida. Det kan være verdier som vi hittil ikke har utnyttet eller kjent omfanget av. I Sollia er for eksempel slagghaugene fra tre blesterteknologier for framstilling av jern utvilsomt blant de verdifulle synlige kulturminnene som har et stort ikke-benyttet opplevelsespotensiale. Et annet eksempel kan være å gjenskape tradisjonell foredling i form av nye produkter med direkte bruksverdi. Produksjon av rakfisk fra villfisk fanget i vassdraget kan stå som et aktuelt eksempel. Produksjon av tradisjonsost og spekemat likeså.

 For et par generasjoner siden skaffet folk inntekter ved å framstille kol i miler. Fossedagene viste det første gang i 2011. Et sammensatt opplevelsesprodukt knyttet til kurs, overnatting og måltider kan for eksempel være å bygge, tenne og vokte en liten kolmile, holde kurs i å lage pølser for så når kola og pølsene er ferdige, å lage et skikkelig grillmåltid med egentilvirkede kol og sjøllagede pølser. Det er en opplevelse som folk kan huske lenge og gjerne forteller om – det skaper for øvrig nye kunder.

 Framtida for vertskapsnæringen ligger i å speile de forandringer og den utviklingen som er i befolkningen, nasjonalt og internasjonalt. Vi tenker at alle kulturer har sin geografiske lokalisering, men utviklingen i dag er at folk lever stadig lenger og de forskjellige kulturene smeltes mer og mer sammen, lokalt særpreg må voktes og røktes dersom det skal vare.

 Den teknologiske utviklingen vil fortsette å gi stadig nye muligheter. Veksten i verdens folketall øker. Det innebærer at markedene nærmer seg hverandre, suksesser i enhver næring kopieres og plagieres. Det gir store utfordringer, men også muligheter for nye segmenter i reiselivsbransjen. blant annet innen rekreasjon. Det sies at folk ikke lenger reiser til steder, men til opplevelser. Det gjør også at hverdagen blir mer eksotisk, det vil si annerledes og opplevelsesrik.

 Det er viktig å forstå slike trendene og gjøre de valg som sikrer framtida. Med Fossedagene løfter arrangøren fram ulike tema og glemt kunnskap, lange linjer i Sollias historie er en viktig faktor, og ikke minst gjelder det å holde kvaliteten høy. Det reisende publikum er reiselivets forutsetning for økonomisk drift. Der ligger også den store utfordringen det er å gi genuine opplevelser av høy kvalitet – det gjelder med maten som serveres, sengene som rees, jaktkortene som selges og arrangementer for opplevelser.

 En viktig faktor til slutt: Skal noen oppnå suksess i framtida er det å utvikle kommunikasjonsferdigheter og være åpen for å bruke datateknologien en forutsetning.

 Bildene viser opplevelsestette og bærekraftige aktiviteter som ikke forbruker naturressurser, men til dels pleier dem.

 1-Malm- og kolkjørere turet fram Vinterkjøring med hest


Sparken er ideell for framkomst på islagte vann, her på AtnsjøenSparking på isen - les tidligere artikkel her

2015 august. Foto BB
Gammeldags høyonn i blomsterrik eng


Vise kunst og kunsthåndverk

Blesterovnbygging 2011. Foto BB
Kolmile for egne grillkol

Tekst og foto:
BB.