Mere lisensjakt på jerv men ikke i Sollia

Publisert 24.12.2011 00:13

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2011-2012. Ny kvote fastsatt

 

Bilde av 10-1207-jerv- foto CPMatRovviltnemnda har i møte den 16. desember vedtatt ny kvote for lisensfelling av jerv i Hedmark. Kvoten er fastsatt til 4 dyr, og gjelder innenfor et nærmere avgrenset fellingsområde. Start på lisensfellingsperioden er 17. desember.
Følgende vilkår ligger til grunn for jakten:

 • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på Jegerregisteret. Jegere som ikke selv har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen til registrering.
 • Totalkvoten er 4 jerver, hvorav maksimalt 3 hunndyr.
 • Lisensfellingsområdet er avgrenset til kommunene Folldal, Tynset, Tolga, Os og Alvdal nord og vest for Glomma, samt Engerdal kommune avgrenset innenfor områdene til Elgå reinbeitedistrikt.Solliværingene må altså nord for Skjellåa og Hørsa denne gangen.
 • Lisensfellingsperioden er 17.12.2011 til 15.02.2012, men med julefredning fra 24. til og med 31. desember.
 • Jeger plikter å registrere seg som bruker av  Fylkesmannens løsning for SMS-varsling om status for lisensfellinga.
 • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
 • Jegere som har jaktkort eller storviltjakt på Statskog SFs grunn, eller hvor Statskog SF administrerer jakta, har grunneiers tillatelse.
 • Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke informasjon om kvoten morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.
 • Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn, og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf forskrift om forvaltning av rovvilt, 18.3.2005 nr. 242, §§ 16 og 17.
 • Det skal fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.
 • Det er ikke tillatt å benytte snøscooter under lisensfelling, jf Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven), 29.5.1981 nr. 38, § 21.
For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, 22.3.2002 nr. 313.

Fellingsområde jerv 16122011