Bilvei til Atnsjøen?

Publisert 05.02.2019 11:54
Sak04_2019_Vedlegg 2_Kartutsnitt alle inngrep 
Sollia fjellstyre har vei til Atnsjøen på sakskartet på kveldens styremøte. Dette er et prosjekt som har pågått i en årrekke. Fjellstyremedlem Turid Hoffstad har bedt om at veisaken tas opp igjen, og poengterer at Stor-Elvdal kommune har avsatt 1 million kroner til formålet i økonomiplanen for 2018-2021. 2019 er valgår, så det usikkert  hvilke politiske prioriteringer som videreføres for de kommende årene.
Fjellstyrets daglige leder foreslår at de reetablerer prosjektet i 2019, og at han fortløpende orienterer fjellstyret om framdriften på bakgrunn av finansieringsituasjonen og andre forhold.