Delte meninger

Publisert 16.01.2020 06:44

20 0116 Breisjøseter fra nettetSaken om utvidelse av overnattingsmulighetene på Breisjøseter har vært ute på høring. Ikke uventet er det ulike oppfatninger om saken. Sølnkletten Villreinsutvalg går i sin høringsuttalelse mot utbygging, mens Hedmark Fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse at saken bør kunne aksepteres.
 


Sølnkletten Villreinutvalg :

Her skriver utvalgets leder Chr. P. Mathiesen og sekretær Einy Brænd: 

– Sølnkletten Villreinutvalg har et spesielt forvaltningsansvar for villreinstammen og dens leveområder i Alvdal Vestfjell. I så måte er de ulike planer og strategier av større betydning for villreininteressene. Vi mener at denne saken er uheldig for villreinen i Sølnkletten,

- Her legges det opp til å sikre bruk av området i en periode hvor reinen ellers har mulighet til å få en liten pause fra turister i fjellet. Ferdsel er som kjent en av de faktorene som i høyest grad påvirker villreinen. Villreinen i Sølnkletten er svært sky for mennesker, og for mye ferdsel kan føre til at villreinen ikke får utført sine nødvendige aktiviteter.

Sentral del av vinterbeitet

Breisjøseterområdet ligger i en sentral del av vinterbeiteområdet til villreinen, og at økt ferdsel kan påvirke villreinens levevis negativt.

– Det er derfor ønskelig fra vår side at aktiviteten i dette området reduseres i vinterperioden da villreinen har flere andre utfordringer å hanskes med, skriver de to til slutt i uttalelsen.

Svaret er gitt til til enheten for plan, byggesak og geodata i Alvdal og Tynset kommuner 6. januar.

Bakgrunn:
Saken ble sendt ut på høring fra kommunen i november, og den omhandler utvidelse av en eksisterende hytte for overnatting på Breisjøseter turisthytte. Planen er at hytta skal være selvbetjeningshytte med opp til fire soverom, noe som tilsvarer om lag 12 senger. Det er også oppholdsrom med peis, og dessuten kjøkken og vedbod. I tillegg er det søkt om å bygge veranda. Selve hyttearealet vil etter utbyggingen være på rundt 80 kvadratmeter.

Når det gjelder planer, ligger hytta i LNF-område (landbruk, natur, friluftsformål) i kommuneplanens arealdel, og den ligger i det som heter sone 1 i Regional plan for Rondane Sølnkletten, langs en etablert tursti i Den Norske Turistforenings stinett og kvisteruter.

Hedmark Fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune peker på at i den regionale planens retningslinjer er det lagt vekt på at det skal gis mulighet til utvikling av eksisterende turistbedrifter, turistvirksomhet i småskala knyttet til eksisterende setre, og utvikling av utmarksnæring basert på egne ressurser.

– I dette tilfellet er det ikke søkt om oppføring av ny bygning, men om tilbygg til eksisterende hytte for utvidelse av overnattingskapasiteten og etablering av selvbetjeningshytte, heter det i brevet som er undertegnet av assisterende fylkessjef for samferdsel, kulturminner og plan, Kristin Ryen Reithaug, og kulturvernleder Elisabeth Seip.

Fylkeskommunen peker på at utbyggingen trolig vil kunne medføre noe økt ferdsel langs den eksisterende turiststien, men at omfanget uansett vil være beskjedent og oppfattes som uproblematisk i forhold til villreinens arealbruk når en ser hen på den regionale planens retningslinjer.

– Slik fylkesdirektøren ser det, bør søknaden kunne aksepteres, er konklusjonen i fylkesmannens høringsuttalelse.

H.S.