Fremmer forslag til bordsak i dagens formannskapsmøte knyttet til erstatning til Sollia Menighetsråd i forbindelse med "kirkeve

Publisert 27.11.2019 08:35

BB (1)Bjørn Brænd  (bildet) - i egenskap som  Inga Bergs fullmektig i denne saken - har sendt innspill med anmodning om behandling som bordsak til formannskapsmøte budsjett 2020-23. i dag 27.11.19

Kommunan unnfallenhet kan ikke frita for ansvar,
skriver Bjørn Brænd


Brevet samt vedlegg referes i sin helhet:

Stor-Elvdal kommune

Ettersom Formannskapet i Stor-Elvdal skal drøfte budsjett for den nye kommunestyreperioden 2020-23, herunder budsjett 2020, er jeg så fri å sende vedlagte oppsummering av det som ofte omtales som "kirkevergesaken", dvs. grov økonomisk utroskap og underslag av store midler av den tidligere kommunalt ansatte kirkevergen.

Jeg sender anmodningen i egenskap av den som Inga Karoline Berg i gavebrev 21.5.2007 har utpekt som påpasser for at pengegaven på 250 000 kroner blir brukt som forutsatt til å konservere, restaurere og bevare innvendig maling og dekor i Sollia kirke. Kommunens rutiner og økonomiforvaltning for perioden 2007-12 kan ikke ha vært god nok ettersom underslag kunne pågå over mange år, og at det etter tidligere henvendelse ikke kan framlegges revidert regnskap der gavemidlene er regnskapsført.

Ettersom jeg refererer til Sollia.net hva angår hovedtidspunkter i saken, sender jeg kopi til redaktøren av Sollia.net, Jo Øvergaard.

Med vennlig hilsen

Bjørn Brænd

M 913 45 684

Les mer om bakgrunnen for saken her

H.S.