Husdyrgjødsel - en viktig gjødslressurs

Publisert 09.12.2019 06:00

1-19 1203 husdyrgjødselHusdyrgjødsel  - en viktig gjødselressurs

Husdyrgjødsel  var i praksis den eneste gjødseltypen til lenge etter at kunstgjødsel ble tilgjengelig. Kunstgjødsel basert på Birkeland og Eides prosess som førte til etableringen av Norsk Hydro ble for kostbar for de fleste. Bureisingsbrukene som ble etablert utover på 1900-tallet fikk tilskudd til innkjøp av kunstgjødsel. Det var viktig for å få tilført jorda fosfor og nitrogen.

Bilde: Omkring møkk-gluggen på gamle tømmerfjøs ser vi hvordan aggressiv ammoniakk påvirket og skadet tømmere

I det tidligere naturaljordbruket var kumøkk ansett for å være den beste gjødseltypen – i dag vet vi at næringsinnholdet i husdyrmøkk varierer mye mellom ulike dyreslag.  Gjødselvirkningen av fosfor i storfegjødsel blir regnet som like god som mineralgjødsel, mens fosfor f.eks. i hønsemøkk generelt har en lavere virkegrad. Virkegraden av kalium regnes som like god som mineralgjødsel for alle gjødseltyper, mens virkegraden av svovel er lav.

Det er variasjon i næringsinnholdet i husdyrgjødsel også innen de enkelte dyreslag på grunn av ulik fôring og innblanding av ulike typer strø.  I tillegg til sentrale næringsstoffer inneholder husdyrgjødsel organisk materiale som er viktig for å vedlikeholde en god og sunn jordstruktur. Virkegraden av nitrogen er avhengig av andelen mineralsk nitrogen (ammonium, NH4+), værforhold under spredning og tiden det tar fra spredning til nedmolding.

Lagret utendørs
Før det ble vanlig med møkk-kjeller under fjøset ble gjødsel kastet ut gjennom møkkgluggen og lagret utendørs for vær og vind. Det førte til at det viktige gjødselstoffet nitrogen forsvant opp i lufta ved at ammoniakken fordampet eller rant bort løst i overflatevann. Når møkka var kjørt ut på vinterføret og først ble spredd som overflategjødsel på barmark, ble gjenværende nitrogen betydelig mindre.

Klimapåvirkning
De gamle tømmerfjøsene med møkkglugge gir oss en påminnelse om hvordan det var før, og hvor viktig det er med riktig lagring, håndtering, spredning og nedmolding. I dag er man opptatt av klimapåvirkningen fra landbruket. Lagring og spredning av husdyrgjødsel gir betydelige utslipp av klimagasser som metan og lystgass og står for ca. 20 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket. I tillegg til klimapåvirkningen er husdyrgjødsel også kilden til ca. 80 prosent av de nasjonale ammoniakkutslippene som bidrar til forsuring av jord og vann samt algevekst i vannmiljøer (eutrofiering).

 

BB