Ny serie: Spørsmål til politikerne foran valgmøtet i Fosshuset 13. august og senere

Publisert 30.07.2019 21:00

 Sollia.net åpner her en serie der det kan stilles spørsmål til våre lokale politikere foran det åpne møtet i Fossehuset 13. august. Der må politikerne påregne å bli stilt disse spørsmålene og svare på dem.

Sende spørsmål:
Spørsmålene kan sendes pr. mail til redaksjonen pr. mail til hans.sollid@fjellnett.no

Svare:
Svare Det er også å ønske at partiene svarer  på mail til samme adresse.

Etter 13. august
Det åpnes også for spørsmål til politikerne gjennom sollia.net etter møtet i Fossehuset med samme mulighet til å sende svar til redaksjonen.

Vi åpner serien med et spørsmål fra Bjørn Brænd 

w0llia kirke inne
Tilbakeføring av underslåtte midler til menighetene

Et tema som angår alle i kommunen, men på grunn av beløpets karakter og størrelse solliværingene spesielt: Om jeg ikke husker feil beordret en tidligere rådmann for omkring 25 år siden at alle konti som det enkelte menighetsråd hadde, skulle sentraliseres og disponeres via kommunen sentralt. Så ble gjort. Der det før var lokal kasserer, med lokalt regnskap og lokal revisjon var det lokalt ansvar for menighetenes midler.

Etter overførsel til kommunalt nivå ble det vel ikke ført sentralt regnskap med egne menighetsoversikter, revisjon forsømt og kommunens utro tjener brukte penger uten bakenforliggende vedtak, enn si kontroll utover den tidligere ordføreren som skulle være valgt tillitsperson nettopp for å føre kontroll, og som i en etterfølgende straffesak nærmest undret seg over ikke å være medtiltalt.

Hva vil det enkelte parti gjøre for å vedkjenne seg kommunens ansvar og tilbakeføre underslåtte midler til den enkelte menighets disposisjon?

Det er særlig viktig nå som Den norske kirken ikke lenger er et statlig anliggende, men en selvstendig organisasjon, og menighetene har store utfordringer innenfor sine ansvarsområder - og som nå lider av mangel på midler som følge av slapp kommunal virksomhetskontroll, mangelfull økonomistyring og mulig kameraderi mellom tidligere ordfører og underslagsdømte tidligere kirkeverge.

Av spesiell interesse for velgere i Sollia er hvordan gjøre opp for underslag av gavebeløp, som var under kommunens forvaltning og kontroll, som var øremerket for tiltak i Sollia kirkes interiør, og for resten av salgsvederlag for eiendommer som Sollia prestegård og Sollias klokkergård.

Ofringer av menighetene, gravferdsbidrag, gravfesteavgift, blomsterfond etc. er vel hver for seg små beløp, men for menighetene viktige og store nok til nøktern drift.

Spørsmålet stilles av Bjørn Brænd, tilsynsperson for forvaltningen av Inga Lien Bergs gave til Sollia menighet i anledning hennes 100-årsdag i 2007, beløp da 250 000, nå med renter og renters rente betydelig større.

H.S.