Treslagskifte i skogen

Publisert 23.09.2020 21:04

 Treslagskifte i skogen

 Tore Skjold
Driftsleder Tore Skjold i firmaet Mathiesen Atna AS, har i disse dager tynningsdrift gående i skogområdene rundt Mogrenda. En del av drifta er tynning av vanlig norsk furu i yngre skog. I fjor vedtok firmaet å redusere arealet som er tilplantet med Contortafuru. Fra ca. 1980 og noen år framover, har det blitt plantet omkring 3500 dekar skog med den nord-amerikanske furuarten i Mathiesens skoger. Vanligvis avvirkes ikke et skogbestand før det er hogstmodent etter ca 100 år, men siden Contortaplantingene ikke svarer til forventningene til å bli tømmerskog, hogges noen av disse bestandene nå. Naturlig gran blir stående igjen som framtidstrær. I tillegg har firmaet suppleringsplantet gran for å oppnå full tetthet i bestandene hvor Contortafuruene er tatt ut. Slike drastiske tiltak må godkjennes av fylkesmannen før de settes i gang. I dag må skogeiere søke om tillatelse om å få plante utenlandske treslag i sin skog. Contortafuru er ikke et uønsket treslag i norske skoger, men skogbruket har i løpet av 40 år lært at Contorta ikke må plantes på god skogsmark, men heller på karrige marker hvor vanlig furu sliter med å vokse, og som elgen spiser det meste av uansett.
Supleringsplantet 2020

Mathiesen-Atna AS eier totalt 330000 da utmark. Av dette arealet er ca. 126000 da produktiv skog. Det hogges hvert år omkring 20000 m3 tømmer av en tilvekst på 31000 m3. Av det årlige hogstkvantumet utgjør tynning over 5000 m3.
Contortavirke