Vil ha lovelighetskontroll

Publisert 10.08.2017 10:12

Stor-Elvdal Arbeiderparti vil ikke uventet at det blir foretatt lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak etter saksbehandling av den såkalte vergesaken fra Sollia der nåværende ordfører i Stor-Elvdal var involvert.

Saken er undertegnet tre av Aps representanter Jan Erik Lingjerde, Tor. E Skogesal og Monica Skjæret som har underskrevet brevet som er oversendt kommunestyret og kommunen for videre behandling der.

Stor-Elvdal kommunestyrenbehandlet saken i møre 21. juni og  viser til tidligere omtale av dette.
Les mer
her.

Arbeiderpartiets gruppe reiser tvil om kommunestyret har hjemmel for å instruere en ordfører til å beklage en sak hvor han var kun var engasjert av Stor-Elvdal kommune som hjelpeverge. Det var ingenting i saksframstilling eller dommen som viser at daværende hjelpeverge Terje Hofstad hadde gjort noe ulovlig.

Begrunnelse

Arbeiderpartiets begrunner som bakgrunn for sin reaksjon at det fra kommunestyrets talestol ble framsatt en rekke, til dels grove beskyldninger mot Terje Hofstad. Det blir trukket fram likheten mellom det som der ble sagt og prosesskriftet til søstrenes advokat, bare med en etter Arbeiderpartiet syn gikk enda lenger. Flere av utsagnene og påstandene var rett og slett ærekrenkende, skriver Stor-Elvdal Arbeiderparti. Her var det etter deres syn en sammenblanding av roller da det ble snakk om ordfører og Terje Hofstad og ikke hjelpevergen.

De peker også på at Terje Hofstad hverken under rettsaken, i formannskapet eller i kommunestyret fikk lov til å komme med en kommentar eller forsvare seg mot beskyldningene.

Avstemningen

De peker også på at når en først hadde stemt over punkt en ville det vært naturlig å stemme over punkt to.

For å repetere dette:

Punkt 1:

 

Terje Hofstad ble gitt frist til 1. august til å beklage ovenfor myndighetene og Stor-Elvdal kommune den skaden som er påført dem gjennom denne saken. Terje Hofstad ble bedt om å legge fram en bindende plan for hvordan Stor-Elvdal kommune skulle redusere de økonomiske følgene som dommen har for kommunene som i sum utgjør vel 850.000 kr.

Punkt 2.       Dersom Terje Hofstad ikke imøtekommer vedtakets punkt 1, ber kommunestyret Terje Hofstad om å vurdere sitt verv som ordfører i Stor-Elvdal

Avstemning

Pkt. 2 falt under avstemningen, mens pkt 1 ble vedtatt med stemmene fra Venstre, Bygdelista, Høyre og Senterpartiet. Det var her Ap manglet vararepresentanter til å stemme ned dette forslaget.

Det var dette rådmannen i Stor-Elvdal kommune ville ha Fylkesmannens vurdering av – dvs ingen lovlighetskontroll.

Fylkesmannen har allerede svart på dette før henvendelsen om lovelighetskontroll fra Stor-Elvdal Arbeiderparti.

Fylkesmannen skrev i sitt svar at ordlyden i vedtaket (pkt. 1 ) ikke er presist. Fylkesmannen tolker at dette dreier seg om et pålegg til Terje Hofstad om at han som privatperson skulle beklage ovenfor de berørte partene i denne saken, dvs. de to søstrene og Stor-Elvdal kommune.

 Fylkesmannen skriver videre at ha ikke kan se at Stor-Elvdal kommune har hjemmel til å pålegge Terje Hofstad som privatperson å beklage noe, hverken ovenfor de berørte partene i vergesaken eller Stor-Elvdal kommune. 

Sluttstrek ?

Etter møtet 21. juni og på bakgrunn av svarene fra Fylkesmannen uttaler rådmannen at han på vegne av Stor-Elvdal kommune i kommunestyrets møte i september vil komme med en beklagelse ovenfor de to søstrene med bakgrunn av kommunestyrets behandling av denne saken på dette møtet i juni.

Hva nå?

Nå kommer dette kravet om lovlighetskontroll kanskje opp i samme møte og dermed kan det være duket for nok en runde på denne saken.

At Ap fremmer dette kravet om lovlighetskontroll kan en godt forstå. Ikke minst ut fra de vurderingene som Fylkesmannen gir i sitt svar til Stor-Elvdal kommune.

Men det slår en at mye hadde vært unngått dersom setteordføreren Morten Gustu i denne saken hadde brukt klubba til det den skal brukes til: å hindre at det fra kommunestyrets talestol blir framsatt «til dels grove og ærekrenkende beskyldinger».

Og ikke minst: Stor-Elvdal kommunestyret bør vurdere å overlate til domstolene å dømme.

H.S.