Foran Fossedagene: Fangst

Publisert 06.02.2018 07:00

Foran Fossedagene 2018 - fangst

Før i tida var det mange solliværinger som drev med fangst, dels som hovednæring, dels som binæring og dels som delvirksomhet knyttet til annet arbeid, for eksempel i skogen og ved vinterkjøring. Fangst av vilt foregår med fangstredskaper som enten avliver viltet, eller fanger det levende. Fangst skal, som all annen jakt, foregå på en mest mulig human måte.

Fangst av vilt har lange og sterke tradisjoner i Norge. For å utøve fangst trenger du kunnskap om hvilke arter du kan fange, hvilke fangstredskap du kan bruke og hvordan du skal konstruere redskapene og benytte deg av dem. Nå for tida må du også være registrert i Jegerregisteret.
Bildet: Gaupe kan det fortsatt drivs fangst på

Arter det kan drives fangst på

For lenge siden var det få eller ingen begrensninger på hvilket vilt man kune drive fangst på. Nå er det fastsatte jakttider, fangsttider og fellingsperioder kan det drives fangst på, og det er begrenset til viltartene bever, bisamrotte, beverrotte, grevling, mår, villmink, røyskatt, gaupe, jerv, rødrev, mårhund, vaskebjørn, ravn, kråke, skjære, lirype og fjellrype etter regler i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Begynte tidlig
Før begynte fangsten i svært ung alder. De enkleste fellene kan et barn lage ved hjelp av en tollekniv og vedskie. Fallemmen med av en passelig tung stenhelle er glimsrende til å fange både mus - og for eksempel ekorn og røyskatt om det skal dreie seg om kommersielt viktig pelsverk. Nå er aldersgrensen 16 år, med enkelte unntak: Det er 18 års aldersgrense for å fange gaupe og jerv. Fra det kalenderåret en interesser kandidat fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan det utøves fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed. Men det må foreligge samtykke fra foreldre eller foresatte, og man må i tillegg være under forsvarlig tilsyn av en person som har fylt 20 år.

Bruk av fangstredskap
Fangstredskaper foregår med redskap eller innretning som dyret tilfeldig eller i  skremt tilstand kommer i berøring med og blir fanget eller drept av. Redskapene kan brukes i den fastsatte jakttiden for den aktuelle arten. Redskapene skal brukes på en slik måte at viltet ikke blir utsatt for unødige lidelser, og de skal ikke bli plassert i områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Fangstredskaper kan være
feller eller båser med falldør, fallem eller falluke, hvor dyret fanges levende, eller
de er laget med et fjærsystem slik at dyret slås i hjel når fellen utløses.

 Den som skal drive med fangst, må innrette aktiviteten på en slik måte at den bare retter seg mot viltartene som redskapet er tillatt for. Det er ulovlig å bruke levende lokkedyr.

Grunneiers tillatelse
Alle former for fangstaktivitet krever grunneiers tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn, adresse og telefonnummer. Dette kravet gjelder ikke rypesnarer.

Utstilling i Fossehuset

En del av arrangementet Fossedagene 2018 blir en temautstilling i Fossehuset. Utstillingen vil belyse hovedtrekk innenfor hver av deltemaene jakt, fangst, fiske og friluftsliv. Arrangøren ønsker å få tips om objekter og gjenstander, fotografier, skriftlig materiale og for så vidt alt som kan belyse disse temaene. Det er også aktuelt å låne ting til å vise i utstillingen, gjerne både nyere materiale og eldre saker og ting. Hovedperioden for utstillingen er fra og med torsdag 30. august til og med søndag 2. september. Men det kan være at Atnbrufossen vannbruksmuseum ønsker at deler av utstillingen skal stå fram til sensommeren 2019 for å vise det reisende publikum et bilde fra denne delen av vår lokale historie

De som har noe å vise fram, låne ut eller fortelle om jakt, fangst, fiske og friluftsliv, kan kontakte Bjørn Brænd som er ansvarlig for utstillingen: e-post: bb@sollia.com eller telefon 913 45 684.

BB.

H.S.