Fossedagene inn i framtida

Publisert 12.10.2017 07:00

- Nedenfor følger et utsnitt av de rammene som stiftelesmøtet (årsmøtet) i fjor la som arbeidsplan og grunnlag for å utvikle arrangementet Fossedagene i Sollia, sier styreleder i Foreningen Fossedagene i Sollia Bjørn Brænd.

Utviklingsprosess

- Nå har vi begynt på utviklingsprosessen, har hatt det første arrangementet i styrets regi og evaluert arrangementet sett fra et representativt utvalg av dugnadsfolk. Da er det kanskje riktig å publisere arbeidsplanen godt i forkant av årsmøtet?
Folk kan jo få se hva vi prøver å strekke oss mot gjennom det årlige arrangementet.
Kanskje noen får lyst til å være med?, sier Bjørn Brænd.

Fossedagene i Sollia

- organisering

Eierskap:
Fossedagene i Sollia eies av grendehuset Lokalet Jomsborg og gjennomføres i samarbeid med Atnbrufossen vannbruksmuseums venner. Arrangementet drives av frivillige med god støtte fra lokalt næringsliv og Stor-Elvdal kommune.

Stiftelsesmøtet/årsmøtet 2016 valgte følgende styre og programkomité:

Styret for Fossedagene i Sollia 2017-18:

Leder av programkomiteen, p.t. Bjørn Brænd (leder)
Styreleder for Jomsborg, p.t. Jørn Sverre Lien, eventuelt annen representant for JomsborgStyreleder for Atnbrufossen vannbruksmuseums venner, p.t. Anne-Grethe Toften, eventuelt annen representant for venneforeningen/museet
PR og nettredaktør, nettverksbygging (ansvarlig) og programkomiteen, p.t. Jo Øvergaard
Marked, media og søknadsansvarlig, p.t. Hans Sollid

Funksjonstiden for medlemmer i styret er to år, det velges henholdsvis to/tre styremedlemmer på årsmøtet. To er på valg på årsmøtet 2017.

Programkomité 2017-18:

Programkomiteen oppnevnes av styret.
1 Bjørn Brænd (leder)
2 Jo Øvergaard (PR og nettredaktør)
3 Bente Høyer (kunstutstillingen)

Om organiseringen av Fossedagene i Sollia

Org.nr.:
Foreningen Fossedagene i Sollia, org.nr.: 919 477 816

Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og kan senest holdes samme sted og tid som årsmøtet for Lokalet Jomsborg, og med egen innkalling og saksliste.

Styret:

Styret har det overordnede ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av Fossedagene i Sollia, legge frem årlige budsjetter og foreslå billettpriser og øvrige avgifter for deltakelse på markedstorg, galleri mv.

Programkomiteen:

Har ansvaret for å sette sammen program for Fossedagene, markedsføring og publisering av stoff om arrangementet.

Programmet for Fossedagene i Sollia bør planlegges og rulleres med oversikt over de neste tre åras arrangementer, for eksempel:

2018 Jakt, fangst, fiske og friluftsliv. DNT 150 år

2019 Rydningshistorie og bureising

2020 Sollias tekstilhistorie

2021 Matkultur

2022 Slekt, samliv, familie og barn

2023 Lag og foreninger. Sollia skytterlag 160 år

Mannskapssjefer og plassjefer:

- en egen mannskapssjef for hver av områdene Atnbrufossen og Jomsborg

- plass-sjefer / underkomiteer med hver sine klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Heri ligger en oppdeling av arrangementet i ansvarsområder der en ansvarshavende har det hele og fulle ansvaret.

Sollia menighetsråd har denne funksjonen for søndagens arrangement i Sollia kirke og på Solvang

Alle komiteer og ansvarsområder skal tydelig defineres og gis en veiledende instruks/oppgavebeskrivelse.

 Generelt og felles

Frivillige mannskaper
- Frivillige mannskaper, avtale, følge opp, takke for innsatsen, tinge for neste år, evalueringsmøte med kaffe i høstferien. Hvor ligger forbedringspotensialet?

Generelt ellers:
- Parkering Jomsborg, rydde mer plass i Svellingdalen

- Transport, drosje og hest

- Informasjon helhet og enkeltplasser, helhetlig tenkt. Kart og program

- Billetter og betalingsløsning kort/telefon/brett

 Museumsområdet

- Damsetting og damslipp, rydding av dambrua

- Eventuell fløting, tømmer, lense, båter, mannskap

- Fisket, forhåndsfiske, sette, ta opp og gre garn, ta ut mage og klargjøre for røking eller salg

- Saga, sørge for tømmer, mannskap, HMS

- Turbinhuset, varmrøking og servering

- Badstua

- Fossehusplassen, produksjon og salg av munk, biteti, mineralvann og kaffe

- Smia

- Vaskeplassen

- Lyshuset

- Tatersletta, spisstelt og flagg

- Publikumsamfi (ev.: ta ned og tilbakeføre skigard)

- Parkering

- Toaletter

- HC

 Fossehuset

- Temautstilling, forberedelser, innlån, kopiering av tekst og bilder, montering, nedrigging, tilbakelevering

- Kulturprogram og arrangementsgjennomføring

o Programledelse, manus tid og innhold

o Kunstnerisk innslag, tekster, musikk

o Minneplate, kriterier, valg, kvalitetssikring – tekstansvarlig, produksjon

o Priser: Fossepris (årlig), Fossegrim, Unge talenter (årlig), Barthpris (hvert 5. år), Maurstadpris (hvert 5. år)

- Utstillingsvakter, salg av egne publikasjoner, kommisjonssalg

 Jomsborg

- Kjøkken, vaktliste

- Kjøkken produksjon av suppe, rundstykker, wienerbrød osv

- Kjøkken innkjøp

- Jomsborgs salgsprodukter

- Arrangørtelt

- Galleri

o Valg av kunstnere

o Avtaler, forsikring, salg og oppgjør

Markedsplass

o Markedsføre markedet mot aktuelle utstillere/bodselgere - kvalitetskrav

o Tildele plass, ta inn plassavgift

o Kåre beste bod?

Jomssborg lørdag kveld:

- Konsert (underskuddsgaranti/tilskuddsfinansiert)

- Dansefest (underskuddsgaranti/tilskuddsfinansiert)

Sollia skole

- Skolen fotoutstilliing, Fotogruppa

- Kurs for barn, 2017: toving, spikking

- Skoleplassen – aktivitet, lek,

- Barnehageplassen: mulighet for barneparkering under tilsyn

- natursti,

- konkurranse

Sollia kirke og Solvang

Sollia menighetsråd og Kirkelig fellesråd har ansvaret og organiserer søndagens gudstjeneste og kirkekaffe.

Varighet

Fosseuka i Sollia – fra onsdag til første søndag i september

Onsdag, ev. torsdag: Fossehuset, utstillingsåpning

Torsdag: Fossehuset, utstillingen tilrettelagt for inviterte skoler, andre grupper og publikum

Fredag: Guidet vandring i et utvalgt natur- og/eller kulturlandskap

Lørdag: Fossedagen, aktiviteter på Vannbruksmuseet, Jomsborg og Sollia skole

Søndag: Høsttakkegudstjeneste i Sollia kirke, 50-årskonfirmantene møtes, etterfølgende kirkekaffe på Solvang.

Utstillingen i Fossehuset og galleriet på Jomsborg inklusive kaféservering er åpne.

 Mosjon/idrett:

Morsjonsløp: Vola opp (fra 2018).

 Framlagt og vedtatt som grunnlag for utvikling på stiftelsesmøtet for Fossedagene i Sollia.

B.B.

H.S.