Setring i Sollia (del 2)

Publisert 24.04.2023 00:15

Setring i Sollia - turmål for Sohlbergstien (forts.)

Beitevaner

I dag er det sauen som i hovedsak rår grunnen i seterlandskapet. Sau som går fritt har som regel bestemte
beiteplassar på et forholdsvis begrenset område der den holder seg om sommeren. Ut over sommeren trekker sauen gjerne opp i høgder etter som vegetasjonen utvikler seg. Sauen liker best fersk mat. Været har innvirkning på beitinga. I sterkt solskinn beiter sauen helst i skyggen eller i nordhellinger. I regnvær går sauen nødig ut på beite dersom den har en tørr liggeplass.

 9 Blomster på setervollen - geitrams (eldmerkje) e
Blomster på setervollen - geitrams (eldmerkje) er god grisemat

Sauen beiter helst småvokste grasarter og urter. Smyle er ei viktig beiteplante, særlig der det er lite av rikere innslag. Av andre grasarter er engkvein og gulaks viktig. Sau spiser mer urter enn geit, storfe og hest. Løv kan utgjøre deler av fôret. Pelssau og andre stuttrumpa saueslag beiter mer løv enn andre saueraser. Rogn og bjørk er kanskje viktigst, men ellers blir de fleste løvtreslagene beita, men ikke or (older). Blåbær- og blokkebærlyng (skinntryte) blir beita, helst tidlig på året.

Lokalmat og saueprodukter

Lokale, kortreiste råvarer tegner til å bli blant de prioriterte verdiene som reisende vektlegger ved valg av reisemål og meny. Et opplevelses- og læringsbasert stiprodukt nord i Sollia kan kanskje gi etterspørsel etter gode og varierte produkter av lam og sau. På Øverdalssetra dominerer geita og geiteproduktene, Sollia-ysteriet gir disse produktene en kanal ut mot publikum gjennom hele året. Lenger nede i dalføret finnes det fortsatt kubesetninger i seterlandskapet og setre med setermat.

Kan det være en idé å stille setergrenda til disposisjon for aktiv setring med hest, ku og geit, og med medfølgende næringsvirksomhet for setertrengende i nærområdets grensebygder: Sollia, Stor-Elvdal, Ringebu, Fron, Folldal, Alvdal og Rendalen?

7 Fjordinger på Sjølisetra 
Hest på setervollen gir en god opplevelse

Gode, lokalt baserte suvenirprodukter kan være gode sesongvarer, men de kan produseres utenfor selve reiselivets høysesong, og dermed gi helårs arbeidsplasser. Sollia-elgen er en kvalitetssuvenir som et klassisk eksempel. Nyskapende ull- og skinnprodukter bør ha store muligheter - de så vi eksempler på under markedsdagene i Fossehelgene for noen år siden. Kan noen leie en seter som salgsbod? Kreativitet frister de reisende til å vippse.

5 Gamle seterhus kan ha interessante detaljer 057
Gamle seterhus kan ha interessante detaljer, her et inngangsparti

6 Modernisert seterkjøkken 060 
Modernisert seterkjøkken

Bjørn Brænd 2023