Årsmøte med påmelding

Publisert 24.03.2021 12:34

 Bjørkebollen logo_Side_1-001

Innkalling til årsmøte i Bjørkebollen Turforening

 

 

Fredag 23. april 2021 kl 14.00, Rondane Friluftssenter

 

 

På grunn av coronasituasjonen har vi behov for å vite hvor mange som stiller opp på årsmøtet.
Påmelding kan gjøres til styreleder Hans Bondal; 
hans.bondal@gmail.com,                      
tlf. 90 96 95 18, eller 
bjoerkebollen.turforening@gmail.com

Dagsorden ihht vedtekter;

 

 

 

 

 

1.       Valg av møteleder og referent

 

 

2.       Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer

 

 

3.       Valg av to personer til å underskrive protokollen

 

 

4.       Styrets årsberetning

 

 

5.       Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og noter

 

 

6.       Anvendelse av årets overskudd ihht den fastsatte balansen

 

 

7.       Fastsettelse av medlemskontingentens størrelse for medlemmer og eventuelt honorar til styret og revisor.

 

 

8.       Vedtektsendringer;

 

 

§ 6. 3. avsnitt, 1. setning. Utgår

 

 

«Et styremedlemsom har sittet i 2 (to) perioder, skal ved påfølgende valg ha motkandidat.»

 

 

§13. 1. avsnitt, 1. setning endres til;

 

 

«Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som velges på årsmøtet.»

 

 

9.       Valg av styre og varamedlemmer

 

 

10.   Valg av styreleder (styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær blant styrets medlemmer)

 

 

11.   Valg av valgkomite

 

 

12.   Valg av en revisor blant medlemmene. Revisor ble i 2020 valgt for to år.

 

 

13.   Budsjett og arbeidsplaner for kommende år

 

 

14.   Orientering om planlagte barmarks-arbeider sommer og høst 2020

 

 

 

Årets regnskap blir lagt ut på Face book siden til Bjørkebollen og på Sollia.net

 

 

Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

 

 

Styret i Bjørkebollen Turforening 19. mars 2021

 

 

På grunn av coronasituasjonen har vi behov for å vite hvor mange som stiller opp på årsmøtet.
Påmelding kan gjøres til styreleder Hans Bondal;
hans.bondal@gmail.com,                      
tlf. 90 96 95 18, eller
bjoerkebollen.turforening@gmail.com