Årsmøtereferat og uravstemning om vinterbrøyting

Publisert 03.11.2012 15:47

Styret i Megrunnslia Vel sender her ut årsmøtereferat samt avstemning vie e-post slik at alle medlemmer skal kunne si sin mening.
Årsmøtereferatet finner du her.
Notat fra Hans Sollid finner du her.
Uravstemning om vinterbrøyting: Årsmøtet vedtaok å sende ut de forslagene som forelå på møtet til uravstemning:
Det skal stemmes alternativt over
styrets forslag alt 4A
slik det ble presentert på årsmøtet.
Alt 4A: 
Styret forslo at den eksisterende ordningen for vinterbrøyting videreføres for to nye år, med årlig kostnad på 1.500 kroner pr hytte, og med brøyte-garanti fra torsdag kveld til søndag kveld, samt juleferie, vinterferie og påskeferien dersom veien tåler det.
eller forslag fra Hans Sollid
Alt 4B
:
1. Stamvegnettet vinterbrøytes opp til avgrening Kongsvingervegen som i de to siste åra.

2. Det brøytes fra avgrening Kongsvingervegen og opp til "Poppeplassen" i juleferien, og fra vinterferien og utover. Viss mulig, brøytes vegen helt opp på fjellet i forb. med påsken.
3. Dersom forholdene gjør det mulig, holdes disse vegene åpen for trafikk i påsken, men med de restriksjoner mht bruk og parkering som er nødvendig.
4. Det avsettes midler til et driftsbudsjett for videre opprusting av vegen med sikte på helårsdrift, med kr. 20.000.
5. Vinterbrøytinga finansieres vha egen avgift. Bruken av vegen fom påske og utover finansiers av Megrunnslia Vel etter en fordelingsnøkkel der Megrunnslia Vel går inn i brøytebudsjettet med kr. 15.000.
Avstemningen skjer ved at den enjkelte hytteeier stryker det alternativ som de ikke vil stemme på og sender mailen tilbake til Trygve Holmsen innen 1.12.2012.

Dersom det er noen som ikke har mottatt mailen med opplegget for uravstemning fra styret, bes dere bruke følgende adresse for retur av stemmegivningen.

Send din stemme til
Trygve R. S. Holmsen [trygve.holmsen@gmail.com]