Løse hunder uønsket i løypa

Publisert 14.04.2022 12:00
Til Hytte-vellene i Blåfjellia-, Megrunnslia-, Atnsjølia- og Sollia Hyttefelt
 
På Atnelien Grunneierforening sitt årsmøte 31.03.22, under sak 9.b. "Løse hunder i skiløyper og ellers i Atnelien Grunneierforening sitt område", ble det tatt opp meget uheldige situasjoner som følge av dette.
Løse hunder har blitt observert når de har jaget og forstyrret vilt, det har vært situasjoner i skiløypene der løse hunder har agert truende mot andre skiløpere og skiløpere med hund i bånd, skremt barn og gjort andre brukere av skiløypene utrygge. Dette er situasjoner vi ikke vil ha i vårt område, ber derfor om at hunder holdes i bånd når de er på tur i våre skiløyper og ellers i lia.
Vi viser til:

Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i § 3 et generelt krav til aktsomhet for hundeeiere: En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Den som er berørt, kan kreve at forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet eller som volder urimelig ulempe, blir rettet.

I følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Hvis en hund har for vane å fare mot, hoppe på, forfølge eller stille seg i veien for folk, skal den bli holdt i bånd.

Hundeloven § 6 bestemmer at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet  turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser. Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Vi syns disse reglene er veldig klare og greie, Vi ønsker derfor å henstille til hundeeiere og resten av beboerne i våre hyttefelt å påse at disse reglene blir fulgt. Veiled gjerne andre brukere av våre skiløyper og natur, som ikke er klar over disse reglene. Da vil vi alle få en fin tur i våre skiløyper og viltet vårt vil slippe mye stress.

Ber om at denne e-posten blir delt med medlemmene innenfor de respektive hyttefelt.

Mvh.

Atnelien Grunneierforening

v/ Håkon Edv. Nesset