Referat fra årsmøtet for 2014

Publisert 06.11.2014 09:44

Referat fra årsmøte 6. september 2014

Referatet er tekst merket med gul bakgrunn (mørk bakgrunn ved S/H-utskrift).

Trygve Holmsen, Oslo 20.10.2014

 

Til: Medlemmene i Megrunnslia Vel

Fra: Styret i Megrunnslia Vel

Dato: 26. august 2014

 

Endelig innkalling til årsmøte 6. september 2014

 

Det inviteres med dette til Årsmøte i Megrunnslia Vel på Rondane Gjestegård lørdag 6. september kl. 10. Denne helgen er det «Fossedagene», med svært mange aktiviteter.

Vi ønsker å tilrettelegge for full deltagelse på Fossedagene, og har derfor lagt årsmøtet relativt tidlig på dagen.

Eventuelle saker til agendaen må være styret i hende 16. august. Eventuelle innspill inngår i endelig årsmøteinnkalling som sendes ut sammen med Styrets årsberetning den 26. august.

 

Agenda for årsmøtet

 

A.      Godkjenne og telle alle stemmeberettigede medlemmer – ca. 30 personer til sammen

B.      Velge dirigent og referent – Hhv. Hennig Pedersen og Trygve Holmsen

C.      Godkjenne sakslisten - Godkjent

 

Behandle og godkjenne sakslisten:

1.      Styrets årsberetning - Godkjent

2.       Vellets regnskap i revidert stand – Godkjent

a.       Båtplasskontingent: Det ble besluttet å ta denne ut av Vellets regnskap/oversikt. Alle oppfordres til å merke båtene med M (for Megrunnslia) og hyttenummer senest våren 2015. Sommeren 2015 vil båter som ikke er merket bli forsøkt fjernet, da mange bare ligger der uten å være i bruk og det er pt. ikke plass til ytterligere båter. Etter opprydding vil det forhåpentligvis bli plass til nye båter. Betaling for båtplass foretas ved å hente giro som ligger i grønn postkasse ved siden av bommen ned til Atnasjøen (Nordre Neset, 250,- pr. år).

b.      Strømnett: Kontaktperson for Stamnett 2 er Morten Meyer/Kristina Kjerheim. Kontaktperson  for Stamnett 1 er Vellet.  Om man skal koble seg til Stamnett 1 eller del 2 er det Nord Østerdal Kraftlag som avgjør basert på beliggenhet.  Vellet sender ut liste over hvem som er koblet på hvilket nett samt avklarer utbetalinger knyttet til Stamnett 1 etterhvert som flere nå har knyttet seg til dette.

c.       Vinterbrøyting bærer seg akkurat

3.      Status på veier, skiløper samt kostnader og tiltak forbundet med dette – Informasjon

a.      I 2011 og 13 ble det mange skader på veiene, det pågår til dels fortsatt preventivt vedlikehold, bl.a. nytt dekke på den nederste broen, fylling av pukk i dype grøfter mm.

b.      På Poppeplassen er det dumpet masser, entreprenøren vil bli bedt om å fjerne disse. Vidar Øiseth vil ifm. evt. utvidelse av Poppe plassen koordinere/involvere grunneier og alle berørte naboer slik at alle føler seg ivaretatt.

c.       Vellet har ikke hatt penger til å overføre til Bjørkebollen turlag for 2013-14, dette er imidlertid ambisjonen vår (vedtatt på årsmøte i 2012: 250,- pr. tomt med hytte). Når det gjelder skiløyper så er det et sterkt ønske at tilknytning til det øvrige løypenett skjer uten å «miste høyde».   

4.      Fastsette kontingent. Styret foreslår at kontingenten for 2014 forblir uendret, kroner 1.500,- for hytteeiere og kroner 500,- for tomteeiere. - Vedtatt

5.      Innkommende saker – se eget punkt under

6.      Velge revisorer blant medlemmene (i inneværende periode er ingen på valg i styret) – Bjørn Fulland fortsetter

7.      Eventuelt

a.      Skilt om at bommen kan låses uten forvarsel ble vedtatt

b.      Parafin fra tankbil kan leveres av Oljeekspressen.no

c.       Hytte 88 (telefon 91313406) gir bort gasskomfyr

d.      Man oppfordres til å fjerne gamle vannledninger som ikke er i bruk

 

Innkommende saker:

A.      Fra styret: Endre frister beskrevet i Vedtekter for Megrunnslia Vel for å melde saker til årsmøtet slik at disse ikke faller midt i sommerferien. Styret foreslår også at Valgkomiteen sitter i to år, dette betyr at vedtektene evt. må oppdateres. – Vedtatt/Vedtatt

B.      Fra Jo Øvergård: Årsberetningen kan kanskje nevne at alle tekniske inngrep skal byggemeldes til Stor-Elvdal kommune samt nabovarsel til grunneier (meg) og evt. berørte nabotomter – Tatt til etterretning

Årsberetning for Megrunnslia Vel 2013-2014

 

Vi kan se tilbake på en flott påske og en strålende sommer. Det har ikke skjedd de hele store tingene innenfor Megrunnslia Vel. I forhold til drift av veier så har det vært en normalsesong. Dekket på broen vil bli skiftet og vegskuldre vil utbedres på ulike steder for å få tilbake normalbredde. Det har kommet ønske om utvidelse av Poppeplassen, og skiløypen vil legges ved siden av veien fra Kongsvingerkrysset og oppover til parkeringsplassen på toppen.

Tidligere utbedringer samt store reparasjoner av veier, broer, stikkrenner med mer våren 2013 har tæret på økonomien. Regnskapet for 2013-2014 viser ett underskudd på ca. 45 000,-. Det skal legges til at ikke alle har betalt kontingenten (bl.a. som følge av feil postadresse) slik at dette underskuddet vil reduseres noe. Hvis vi i løpet av de neste årene unngår tilsvarende situasjoner vil vi bygge opp en økonomi som gjør at vi bedre kan møte uforutsette hendelser i fremtiden. Atnlien Grunneierforeningen har mottatt erstatning fra Naturskadefondet for 2013 og disse midlene er i ferd med å fordeles, bl.a. til Megrunnslia Vel.

Vekstvilkårene for smågnagere har vært svært gunstige, noe som kan tyde på at det det blir et bra år for rypejegere. Snart trekker musene innendørs, noe som kan være en utfordring for hus- og hytteeiere.

Vellet har sammen med Jo meldt til Telenor et ønske om bedre mobildekning (4G) ved Atnabru. I august falt alt utstyr ut etter et lynnedslag og håpet var at man oppgraderte til høyere hastighet når det allikevel måtte byttes utstyr - det gjenstår å se om dette fører frem.

Blåfjelllia får ny mast for Wimax bredbånd – se http://www.svorka.no/aksess og http://www.sollia.net/nytt-fra-bygd-og-fjell/bedre-bredbandsdekning

Styret har et godt samarbeid med alle lokale aktører. Styrets innkjøp gjøres kun lokalt, der dette er mulig.

Styret i Megrunnslia Vel 26. august 2014