60 hk på Atnasjøen

Publisert 23.06.2021 10:15

Skyssbåt på Atnsjøen Sigurd SvendsenFormannskapet behandler i dag i sak 37 Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang

Atnsjø AS har i samarbeid Nordre Moen ANS og Atnasjø Kafe AS jobbet en stund med ideen om å gjenoppta skyssbåten som en gang var tilgjengelig på Atnsjøen.
Dette arbeidet er et ledd i å øke tilbudene for turistnæringen, hyttefolket og fastboende her i området som Atnsjø AS, Nordre Moen og Atnasjø Kafe samarbeider om å utvikle.
Det dreier seg om bruk av en såkalt rib ppå nesten 10 m og med en motor på 60 hk. 
På grunnlag av dette søkes det slik:
Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang
Av det framlagte kartetsom følger aken er det snakk om ei rute fra Nordre Brænd til Furlund med mulig forlengelse til Fagervoll og ei rute fra Gundstadbua rett over sjøen.
Rådmannens innstilling: Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis det dispensasjon fra lokal forskrift om bruk av båttypen RIB med motorstørrelse på 60 hk for å frakte turister på Atnsjøen. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 7: 1. Tillatelsen er gitt som en prøveordning i perioden 23.06.21 – 15.09.21.
2. Dispensasjonshaver er Morten Wang
7. Tillatelse fra Sør-Fron kommune må være gitt for å kjøre inn til Fagervoll.

I en epost til Stor-Elvdalkommune utdyper Morten Wang, daglig leder i Atnasjø AS, prosjektet slik:
Vedlagt ligger kart over Atnsjøen med tenkt rute merket med rødt, Sør‐Fron er merket med striplet linje da dette er en egen søknad. Båten er en rib på nesten 10 meter og med en motor på 60 hk. Siden det ikke har vært et tilbud om skyssbåt på Atnsjøen på mange år er det vanskelig å angi antall turer, vi har ikke markedsført tilbudet før vi vet vi kan iverksette men det har vært en del etterspørsel etter både skyssbåt og muligheten for å oppleve Atnsjøen. Vi ber om tillatelse til å trafikkere Atnsjøen med pasajerer/turister i tidsrommet fra saken er behandlet og vedtatt til 30. oktober eller isen legger. 
 Les dokumentene her
Følg saken i formannskapet her