Fartsbegrensning

Publisert 24.06.2021 12:12

Formannskapet gjorde i går følgende enstemmige vedtak:
PS 2021/37 Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang
Formannskapets behandling i møte 23.06.2021:
Ordfører Even Moen (Sp) stilte spørsmål ved sin inhabilitet i saken. Moen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Terje A. Hoffstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at en overholder en grense på maks 5.knop mindre 50. meter fra land - og inntil 7. knop mer enn 50. meter fra land.
Votering: Det ble først stemt over Hoffstad sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt, så ble det stemt for rådmannens innstilling med Hoffstad sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i formannskapet den 23.06.2021:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis det dispensasjon fra lokal forskrift om bruk av båttypen RIB med motorstørrelse på 60 hk for å frakte turister på Atnsjøen. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 7:
1. Tillatelsen er gitt som en prøveordning i perioden 23.06.21 – 15.09.21.
2. Dispensasjonshaver er Morten Wang
3. Kjørebok må fylles ut i forkant av hver tur med antall turister og sendes i ferdig utfylt stand til Stor-Elvdal kommune innen 1.desember 2021.
4.Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under kjøring og vises til oppsyn eller politi på forespørsel.
5. All kjøring skal foregå på en aktsom og hensynsfull måte, jf. motorferdselloven § 8, slik at skader og ulemper for naturmiljø og mennesker unngås.
6. Ved ulovlig kjøring kan tillatelsen inndras.
7. Tillatelse fra Sør-Fron kommune må være gitt for å kjøre inn til Fagervoll.
8. Det forutsettes at en overholder en grense på maks 5.knop mindre 50. meter fra land - og inntil 7. knop mer enn 50. meter fra land