Fiskerettsaken i mål

Publisert 27.02.2019 10:35
Fiskeretten
 Høyesterett har talt

  I 1989 gikk staten ved regjeringsadvokaten til sak mot Atneliengårdene om eiendomsretten til deler av Atnsjøen og I Atnaelva ned til Småtjernbekken. I Nord-østerdal tingrett vant staten fram og fikk dom om at eiendomsgrensa skulle gå på Atnsjøens nord-østre side, og følge midten av elva fra sjøen til Småtjernbekken. 9 gårdparter fikk tilkjent en særlig rett til fiske på statens grunn i samme område. Det har imidlertid vært uenighet mellom Sollia fjellstyre og Atnelien om Atnliengårdenes omfang av fiske, og om Sollia fjellstyre i det hele tatt var bundet av dommen. Denne tvisten endte i rettssystemet med sak mellom Fjellstyret og de opprinnelige Atneliengårdene- Oppi, Utti, Amperhaugen, søndre- og nordre Moen, først med dom i Nord-Østerdal tingrett i 2017. Denne ble anket til Eidsivating lagmannsrett. Dommen gikk i grove trekk på at fordelingen av fiskekortsalget skulles deles likt (50-50) på det omtvistede arealet. Lagmannsrettdommen ble anket til Høyesterett, men anken fra begge parter ble ikke uventet avvist av ankeutvalget i Høyesterett. Kjennelsen fra lagmannsretten er dermed endelig, og kan leses her