Plan

Publisert 16.12.2021 10:25
21 1210 kart Sølnkletten-001
Det jobbes nå med å få til en felles sti- og løypelan for Sølnkletten Villreinområde. Av de aktuelle kommunene har Folldal, Alvdal og Rendalen gitt tilsagn om at de tiltrer prosjektet. Stor-Elvdal vil her sikkert føllge etter. Prosjektet står i øyeblikket litt " i stampe" i påvente av å få engasjert en prosjektleder, men en ser for seg at denne kommer fra Stor-Elvdal kommune. 

Sti-,løype og tur
Det reises en problemstilling knyttet til en felles oppfatning av sti- og løypenettet (temaplan og temakart) samt retningslinjer for utsetting av ulike former for turposter.
Det er allerede utarbeidet et temakartet skal vise sentrale områder som reinen i området oppholder seg i deler av året og gjør det vanskelig å overvåke stammen.  

Her viser vi til kartet ovenfor. Her er mange av hovedstiene inn i området ikke tegnet inn. Dette betyr nok bare at kartet ikke er ajourført. 

Bakgrunn for saken:
Sølnkletten er utpekt som ett av ti nasjonale villreinområder, dvs. et villreinområde som anses som særlig viktig. Villreinstammen i Sølnkletten er genetisk sett en del av villreinstammen i Rondane/Dovre. DNA-analyser tyder på at villreinen her har opprettholdt sin genetiske egenart uten vesentlig innblanding (jfr. NINA Rapport 1400, Miljøkvalitetsnorm for villrein).

Prioritert

Kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal har arealer innenfor Sølnkletten villreinområde. I regionalplanen for Rondane Sølnkletten (godkjent av Miljøverndepartementet i 2013) er en felles sti- og løypeplan for Sølnkletten ett av fire prioriterte tiltak særskilt for Sølnkletten.

Initiativ

Initiativtaker for samarbeidsprosjektet er Sølnkletten villreinområde v/ Christian P Mathiesen.

Prosjektgruppe

Det ble vinteren 2021 etablert ei prosjektgruppe for å utarbeide en søknad om midler til utarbeidelse av felles sti- og løypeplan for Sølnkletten villreinområde. Denne har bestått av arealplanleggere-/utmarkskonsulenter fra de deltakende kommunene, prosjekteier (Sølnkletten villreinområde v/Christian P. Mathiesen), fylkeskommunen og Villreinnemnda for Rondane og Sølnletten.

Målsetting

Prosjektet har som målsetting å utarbeide en felles sti- og løypeplan på tvers av kommunegrenser innenfor Sølnkletten villreinområde.

Tilskudd

Sølnkletten villreinområde v/Christian P Mathiesen har fått innvilget omsøkte tilskudd fra
Miljødirektoratet på kr 425 000,- til utarbeidelse av felles sti- og løypeplan for Sølnkletten
villreinområde. Midler fra verdiskapingsprogrammet er tenkt brukt til å ansette en
prosjektleder, fortrinnsvis frikjøp av en ansatt i en av de deltakende kommunene.

Sluttprodukt

Sluttproduktet vil bli en temaplan med temakart som viser stier og løyper og viser sentrale områder som reinen i området benytter og der ferdsel bør unngås. I tillegg skal det utarbeides felles retningslinjer for utsetting av ulike former for turposter.