Rødlista

Publisert 27.11.2021 11:45

1-19 1018 pent parOnsdag i forrige uke ble villren for første gang satt opp på lista under kategorien "nær truet" over rødlista arter i Norge. 

Rødlista beskriver artens risiko for å dø ut eller forsvinne fra et område.
Hovedårsaken til at villrenen har havnmet på denne lista er nedgangen i bestanden på landsbasis. 

Revidert
Hvert sjette år blir utryddingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Villreinen har globalt vært på lista siden 2016. Nå følger Norge etter.
– Innplasseringen på rødlista er et viktig signal til både lokale og regionale myndigheter i Innlandet, sier avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos Statsforvalteren på Statsforvalterens hjemmeside.

Økt fokus
Lederne for villreinutvalgene og villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten, Inge Asphoug, Christian P. Mathiesen, Hans Olav Arnekleiv og Jørund Båtstad, mener det er trist at villreinen nå er så truet at den havner på rødlista. De håper likevel at dette fører til økt fokus på å ta vare på villreinen, og peker på Innlandets store ansvar for å ta vare på arten.

Press på leveområder
Villreinens leveområder i Rondane og Sølnkletten har vært og er under stadig press. Utbygging av fritidsbebyggelse og annen infrastruktur, spesielt veger fratar dyrene viktige leveområder. Sammen med klimaendringene utgjør tapet av leveområder den største trusselen for villren i dag. 

Lokale utfordringer
For Sølnklettens vedkommende er det de tre tilførselsvegene inn i Alvdal Vestfjell som pekes ut som de største trusselen. Dette gjelder vegene inn til Breisjøen gjennom Sølndalen, vegen til Kvislå og bomvegen inn til Breisjæseter fra Sjølisetra. Spesielt her utgjør etter hvert utstrakt bruk av sykkel en sterk belastning. 
 

H.S.