Svarer

Publisert 19.05.2021 22:37

logo seSollia.net har stilt to spørsmål til Stor-Elvdal kommune v/ råmann og ordfører vedr. utbygginga av Ronevegen hyttefelt.
Redaksjonen har fått disse svarene:
Spørsmål til rådmann og ordfører vedrørende utbygging av Rondevegen hyttefelt
Du forespør om:
1. Var det ikke en forutsetning for å få godkjent reguleringsplanen at alle hyttene i prinsippet skulle være utleiehytter eller ha en klausul om at Atnasjø Kafe hadde utleierett hele året når hyttene ikke var i bruk av eier?
Svar: Det var ikke en forutsetning fra kommunen at det skulle være utleiehytter for å få godkjent planen. Reguleringsplanen har områder med formål selveier, utleie og næring/konsentrert fritidsbebyggelse.

2. Betyr dette at det i praksis at det er fritt fram for nye hyttefelt på den teigdelte lia langs Atnasjøen? Svar: I teorien kan enhver grunneier som ønsker å fremme en privat reguleringsplan gjøre det. Dersom området er avsatt for fremtidig hyttebebyggelse i kommuneplanens arealdel, og reguleringsplanforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel og det er gjort de nødvendige utredninger i planarbeidet, er prosessen relativt kurant. Dersom planforslaget ikke er i henhold til kommuneplanens arealdel er veien fram til vedtatt reguleringsplan mer komplisert. Det er kommunestyret som planmyndighet som tar stilling til om fremmet planforslag er et ønsket planforslag og skal legges ut på høring eller om planforslaget avvises.
Med hilsen
Camilla Anderson
Enhetsleder forvaltning Tlf. 47458630