Utvidelse av plukkeareal

Publisert 05.11.2021 20:30

21 1101 kart over areal moseuttakSollia Fjellstyre har i Sak 28/2021 behandlet søknad om utvidelse av plukkeareal-Moseplukking fra Sturla Elvsveen.
Bakgrunnen er at  Sturla Elvsveen søker i e-post av 19.10.21 om å utvide sitt plukkeområde for Moseplukking. Elvsveen har i dag tillatelse til å plukke i et område ved Vola lengre nord, ut 2022 sesongen. Grunnen til ønske om utvidelse oppgis å være at det fantes mindre mose i dagens plukkområde enn først antatt. Området er i søknaden beskrevet som: «…i området fra Hamnbekken i Nord til Øverdalssetra i Sør samt begrenset i Vest av FV 219 og 27 og i Sør av FV 219.

Fra møtebehandlinga:  Fjellstyret er tilfreds med måten måseplukkingen er utøvd. Tross klager fra utenforstående synes vi det har foregått på en ryddig og god måte. Fjellstyret går inn for saksbehandlers innstilling samt at et reserveareal stilles til disposisjon mellom Bjørhusbekken og Vulua.

Vedtak i sak 28/2021 Vilkår for moseplukking
1. Sturla Elvsveen gis tillatelse til Moseplukking i et nærmere angitt område fra Enden i Sør, nedenfor tregrensen nordover til Hamnbekken (lilla område i kartet) for sesongen 2022.
2. I tillegg gis det tillatelse i et «Reserveareal» mellom Bjørhusbekken og Vulua for sesongen 2022. Dette er merket grønt i kartet. Her må det vises spesiell aktsomhet i forbindelse med grensa til nasjonalparken.
3. Ved skytebanen skal skytterlaget, Elvsveen og fjellstyret enes om en inngrepsfri buffer. Dette skal gjøres ved befaring våren 2022.
4. Ved Østre Vuluvolden skal Elvsveen og fjellstyret enes om en inngrepsfri buffer mot gårdene. Dette skal gjøres ved befaring våren 2022.
5. Av hensyn til elgjaktlaget i Sjølia skal det ikke plukkes i området i perioden 25.9-1.10.
6. Prisen settes til kr 2,5 pr ramme. Etter endt sesong skal plukker fremlegge oppgave for fjellstyret over plukket kvantum. Fristen for dette settes til 1.desember.
Diverse bestemmelser
1. Det er ikke tillatt med framleie av moseområdet uten fjellstyrets tillatelse.
2. Uttransportering av mose med motorisert kjøretøy utenom bilveg krever kommunens tillatelse i samsvar med lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er plukkers ansvar å ha dette i orden. Alle som plukker mose på fjellstyrets område plikter å ta hensyn til naturen så langt som mulig.
3. Materiell og utstyr skal fjernes eller lagres på en ryddig og naturvennlig måte når moseplukking ikke pågår. Når avtalen har utløpt, skal alt materiell og utstyr fjernes.

H.S.