Minneord om Halldor Nyeggen

Publisert 08.10.2014 19:48

Halldor Nyeggen prøvesaker på myrmalm. Foto Hans SollidMinneord

 Halldor Nyeggen er død 92 år. Han hadde framhaldsskole, folkehøgskole, landbruksskole og skogskole før sine ca. 40 år som jord- og skogbruker i Alvdal. Han har hatt mange tillitsverv i bondelag, skogeierlag, skurlag og andre faglige sammenhenger. Han har vært aktiv i det politiske liv i kommunestyre og formannskap, jordstyre, skogstyre og kulturstyre. Halldor Nyeggen har vært amatørmusiker i mer enn 60 år, både i orkester og som utøver med sin klarinett i mindre fora. Han var en lidenskapelig kjenner og utøver av klassisk jazz, og i privat sammenheng kunne han slippe ferdighetene løs på en uforglemmelig måte.

 Han har vært engasjert på så mange områder til beste for hjembygda og distriktene. Men mest ruver nok den omfattende registreringen han og kollega Erling Flaten gjorde av kulturminner i Alvdal, og Halldor også i Sollia der Nyeggen har sin seter. Arbeidet er sammenfattet i boka ”Kulturminner i utmarka i Alvdal”. Halldor skriver i forordet: ”Nå i 2005 er det tjue år sia Erling Flaten begynte å kartfeste kulturminner i utmarka i Alvdal, et arbeid han avslutta høsten 2002, etter å ha registrert funn i til sammen 18 sommersesonger! Ettersom han i år har fylt 92 år, er det nå på høy tid å få resultatet av registreringene behørig dokumentert, publisert og kanskje vurdert som et bidrag til Alvdals kulturhistorie. Som Erlings kompanjong fra og med 1989 har jeg tatt på meg arbeidet med å forfatte dette skriftet, mens vi enda har vett og minne i behold, slik at kunnskapen om våre funn kan leses og kanskje nyttes av interesserte folk i framtida.”

 Boka er et sammendrag av 18 år med registrering av kulturminner i utmark som de to pensjonistene Erling Flaten og Halldor Nyeggen har gjort i på ca. 300 000 dekar utmark i Alvdal. 813 dyregraver, 95 jernblesteranlegg, 37 tjæremiler, 44 kolgroper, 2150 kolbotner og en rekke andre kulturminner, samt et viktig gravfunn, ble resultatet. Mer enn 4200 funn er registrert og av dem mellom 900 og 950 funn som er eldre enn 1537, og dermed automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminnene er tegnet inn på kart.

 For dette arbeidet ble de i 1994 tildelt diplom fra Stiftelsen Musea i Nord-Østerdalen, som ”takk for stor innsats med kulturminner i utmarka”, i 1995 Einar Steimoeggens minnediplom av Alvdal kommune, i 1997 årets Museumspris av styret for Stiftelsen Musea i Nord-Østerdalen, og i 2008 den høythengende Osebergprisen.

 Halldor ga et kanskje like viktig og mindre bastant kulturminne til bygda si. Han samlet og systematiserte ord og uttrykk fra alvdalsdialekten og lot dette materialet inngå i en publikasjon om alvdalsmålet. Upublisert er hans solide bidrag til gårdshistorien for Nyeggen. Han var en pålitelig hjemmelsmann for muntlig tradisjon og erindringsbåren kunnskap om forhold før og nå, og delte gjerne sin kombinasjon av praktisk innsikt med teoretisk kunnskap og forståelse på mange område. Vi er mange yngre som er i takknemlighetsgjeld til Halldor i så måte.

 Han hadde en egen evne til å lytte, han løfte fram andres innsats der ting ble gjort, han ga ros og heder for godt arbeid, han hadde en nærhet og interesse for kollegaer, slekt og venner som vi ikke så lett glemmer. I de siste støvets år har glemselens nådeløse grep også rammet Halldor som nå har forlatt oss for godt. Vi som kjente ham takker for godt følge som et lysende forbilde.

 Bjørn Brænd