Formannskapet i løsningsmodus

Formannskapet i løsningsmodus


Under ordfører Linda Otnes Henriksens gode ledelse startet utvalget sitt møte kl 09:00 i Glommasalen på Besøkssenter Østerdalen. Protokoll fra forrige møte ble godkjent og det var ingen kommentarer til referatsaker.
Sakene om ekstramidler til maling/oppussing av 3 kirker og videreføring og utskriving av eiendomsskatt for 2024 ble enstemmig vedtatt uten debatt.
Dagens store sak var kommunedirektør Nils Kvilvang sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.
Han kunne sammen med økonomisjef Ann-Helen Rustad presentere et
budsjett 2024 i balanse, mens økonomiplanen de 3 siste årene av perioden ennå ikke balanserer. Budsjettet er stramt og krever god budsjettdisiplin for at man skal lykkes. Kommunedirektøren mener imidlertid det er et realistisk budsjett.
Formannskapet var godt forberedt og kom med relevante spørsmål og
fornuftige innspill.


I tillegg til kommunedirektørens forslag til å vedta forslaget kom
Formannskapet med følgende tilleggsforslag:
* Nytt punkt 6) Stor-Elvdal kommunes trekkrettighet (kassakreditt) for 2024
settes til 25 millioner kroner. (uteglemt i opprinnelige forslag)
* Nytt punkt 7) Skyss i forbindelse med fritidsklubb opprettholdes. Beløpet på 50.000 dekkes ved at godtgjøring til politikere holdes på dagens nivå.


Protokolltilførsel fremmet av Formannskapet:
* Formannskapet ønsker fortsatt drift av Sollia barnehage. For å oppnå dette
må det jobbes fram mot budsjettmøtet i kommunestyret den 13.12.23 med å finne forsvarlige innsparinger i budsjettet og økonomiplanen for å kompensere for kostnadsbesparelsene ved å legge ned Sollia Barnehage.


* Formannskapet ønsker at gratis halleie for aktiviteter som involverer barn og unge under 18 år opprettholdes. Deler av dette finansieres av beløpet på
150.000 som allerede ligger inne i budsjettet. Det vil jobbes fram mot
budsjettmøtet i kommunestyret med å finne ytterligere innsparinger slik at
man kompenserer fullt ut inntektsbortfallet.
Et enstemmig Formannskap godkjente deretter budsjettet og økonomiplanen
med nevnte endringer ovenfor.

Tekst og foto: Jan Erik Lingjerde