Fugleliv på Atnsjømyrene

Fugleliv på Atnsjømyrene
Atnsjømyrene, foto: Berit Gomnæs

Det er flere naturreservater i Sollia, men det mest kjente er Atnsjømyrene. Her er det registrert hele 96 hekkende fuglearter. De store tranene er de som er lettest å få øye på og her har Berit Gomnæs tatt bilde av et par av dem fra fylkesvei 27. Atnsjømyrene er også vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen som har som som formål å bevare våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat.

Traner på Atnsjømyrene, foto: Berit Gomnæs

Kilde: Wikipedia