Inge følger med

Inge følger med

Inge Asphoug, mest kjent som fotograf og bokhandler i Ringebu, er også levende opptatt av natur og forvaltningen av denne. Villreinforvaltning er en del av dette.
Inge er blant annet leder av villreinutvalget for Rondane Sør. I kraft av dette har han mulighet for å få daglige oppdateringer av posisjonene til radiomerkete dyr i Rondane Sør.

Villreinutvalget er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg, grunneierlag og/eller fjellstyrer. Utvalgets hovedoppgaver er å organisere rettighetshaverne og jaktutøvelsen, gjennomføring av tellinger og registreringer, utarbeiding av mål for  bestandsutviklingen, lage en plan for å oppnå målsettingene og å komme med forslag til årlige fellingskvoter.

Villreinutvalget skal også fungere som kontaktorgan mellom rettighetshaverne og myndighetene og arbeide med forvaltning og bevaring av villreinens leveområder.

En villreinbukk med GPS-sender Foto: Roy Andersen

Kilde: villrein.no