Nye planer for bruk av naturen

Nye planer for bruk av naturen

Innlandet fylkeskommune er i gang med å kartlegge hvordan vi bruker arealene våre og har utarbeidet et arealregnskap. Et arealregnskap skal gi oss en status på hvor mye vi legger beslag på av arealer og natur. I tillegg skal det fortelle oss hva vi planlegger å gjøre med arealene våre og bidra til bedre beslutninger om fremtidig arealbruk.  

Onsdag 7. februar er vi invitert til å komme med innspill om ferdsel i Sølenkletten villreinområde. Da kan det kanskje være interessant å ha litt forhåndskjennskap til hva som står i areal- og naturregnskapet om området vårt?

Areal- og naturregnskap for Innlandet:

Areal- og naturregnskap for Innlandet
Fylkeskommunen har utarbeidet et arealregnskap for Innlandet, som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning.

Det er veldig mye informasjon som er lagt ut, men sollia.net har plukket ut Konfliktkartet og det som står om "behov for planvask".

Konfliktareal

Kommentar: Hyttefeltene i Sollia er merket av som konfliktareal, men ikke hyttebebyggelsen på Ringebusida ...

Planvask

Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å gå igjennom arealplanene sine. Det gjelder også Stor-Elvdal kommune, så det er viktig at vi er på banen og følger med.

Behov for planvask
Innlandet har cirka 8 000 kommune- og reguleringsplaner i alt i våre 46 kommuner. Disse planene har vært igjennom godkjente plan- og vedtaksprosesser. Analysene våre viser imidlertid at halvparten av disse planene er over 20 år gamle. Arealbehovene og kunnskapen om arealene kan ha endret seg siden flere av disse planene ble vedtatt.
Gjennom de  nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging  oppfordres kommunene til å vurdere tidligere godkjente arealplaner, med hensyn på klima, naturmangfold, kulturmiljø, jordvern, reindrift, klimatilpasning, samfunnsikkerhet og et hensiktsmessig utbyggingsmønster.
Arealregnskapet kan være en nyttig bidragsyter i vurderingen av arealbehov og planreserver.  Kommunene bør videre vurdere fortetting og transformasjon av allerede bebygde områder, før nye utbyggingsområder vurderes.