Nytt fra Sollia fjellstyre

Nytt fra Sollia fjellstyre
Fjellstyrekontoret

Den 12. mars var det møte i fjellstyret og mange vedtak som skulle fattes. Fjellstyret sliter økonomisk og må både øke inntektene og redusere utgiftene for å få virksomheten til å gå rundt. Det er bakgrunnen for at prisene på villreinkort for innenbygdsboende nå øker med 15-20 %. Av samme grunn måtte fjellstyret si nei til søknad om pengestøtte til restaurering av Brettingsdalsbua. De vil imidlertid bidra med arbeidsinnsats, transport av materialer og lignende. Det har lenge vært uenighet om eiendomsretten til bua, men nå har Landbruksdepartementet fastslått at hjemmelen tilhører Brettingsdalen Fegjeting i Ringebu.

Heldigvis dreide ikke alle sakene seg om penger. Aki Eggen Hoffstad hadde søkt Statskog om å få skille ut en boligtomt på statsallmenningens grunn, det vil si en festetomt ved Rondetunet. Det er veldig positivt at unge familier vil bygge og bo i Sollia, men saken har et alvorlig bakteppe; det er helt håpløst å finne et sted å bo her i bygda og dette er det satt fingeren på i saksutredningen: "I fjellbygda Sollia er det vanskelig å etablere seg fordi det er lite omsetning av boliger, småbruk eller gårdsbruk. Mange gårdsbruk/småbruk benyttes som feriebolig av personer bosatt utenfor bygda. Dette gjør at de som vil bosette seg i bygda ikke får tak i bolig."

Det er Statskog og ikke Sollia fjellstyre som avgjør saken. De skal bare uttale seg om tiltaket er til skade for bruksrettene i allmenningen. Det mente fjellstyret selvsagt at boligtomta ikke var, så nå er det bare å håpe på velvilje fra Statskog SF og Stor-Elvdal kommune i neste runde.