Småbrukarlag med ambisjoner

Småbrukarlag med ambisjoner

Det har skjedd lite i Stor-Elvdal Bonde- og Småbrukarlag de siste åra, men på tirsdagens årsmøte ble det bestemt at laget skal spille en mer aktiv rolle framover. Blant sakene det skal jobbes med, er tilrettelegging for økt beitebruk, bedre utnytting av lokale ressurser og ta for seg hvordan vi kan få til gode og livskraftige lokalsamfunn i Stor-Elvdal. Styret vil videre ta kontakt med kommunen for å opprette et kontaktutvalg for jordbruket og ta opp og følge med på jord- og konsesjonssaker. Laget vil også satse på kurs og studiearbeid der medlemmer av Bondelaget også vil bli invitert.

Det nyvalgte styret består av leder Rasmus Kristensen, Ellen Marie Tangen og Jo Øvergaard med Trond Kulsvehagen som varamedlem.