sollia.net mener

sollia.net mener

Kommunebudsjett på feil spor

Det er mange fagre ord i kommentarene til neste års kommunebudsjett «Stor-Elvdal skal være en god kommune å vokse opp i», «Stor-Elvdal skal legge vekt på stedsutvikling»,  « … målet er å endre denne trenden slik at befolkningsutviklingen snur …» og så videre.

Dessverre er ikke dette konkretisert i selve budsjettet. Kommuneøkonomien er elendig, men da er det merkelig at et grunnleggende tjenestetilbud som Sollia barnehage foreslås lagt ned samtidig som kommunedirektøren fastslår at det er «ikke lagt opp til bemanningsreduksjon på kort sikt». – Det syns vi er merkelig, for når vi går inn i SSB og KS sine statistikker finner vi at Stor-Elvdal har temmelig mange flere årsverk pr. innbygger enn nabokommunene. Sammenlignet med Åmot, Rendalen og Ringebu har Stor-Elvdal et overtall på ca. 20 årsverk.

Da er det kanskje på tide å se på bemanningen i enkelte sektorer? Er småbarna i Sollia mindre viktige enn det å opprettholde stillinger på leder- og mellomledernivå i kommunen?

På kort sikt går det an å spare penger uten å si opp folk også. For eksempel kan legekontoret ta i bruk elektronisk timebestilling som ligger klar på helsenorge.no. Da kan telefonhenvendelser reduseres og frigjøre tid for helsepersonalet, og hvorfor settes det ikke inn vikarer på voksenopplæringen, men betales i dyre dommer for å sende elevene til nabokommunen?

I Sollia er vi ganske lei av at vi stadig vekk blir nedprioritert. Hvorfor ikke heller satse på oss? Unge folk vil gjerne bosette seg her, men det er nesten umulig å få seg husvære. Her kunne håndheving av bo- og driveplikt og en smartere boligpolitikk bidratt til å snu trenden «slik at befolkningsutviklingen snur», men skal vi få til det, må vi i det minste ha et barnehagetilbud.

Avslutningsvis vil vi referere fra § 10 i barnehageloven: «Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov».