Sti- og løypeplan engasjerte mange

Sti- og løypeplan engasjerte mange
Foto: Olav Talgøy

Rundt 40 personer møtte opp på onsdag i forbindelse med temaplanen for Sølnkletten villreinområde. Prosjektet er i startfasen og skal utarbeide en sti- og løypeplan for området som ligger i kommunene Stor-Elvdal, Folldal, Alvdal og Rendalen. Det er Sølnkletten villreinområde ved leder Christian Mathiesen som har tatt initiativ til prosjektsamarbeidet mellom kommunene og Miljødirektoratet har bevilget 400.000 kr til gjennomføringen. Selve planarbeidet er det utmarkskonsulent Øyvind Fredriksson og arealplanlegger Odin Sleen fra Rendalen kommune som skal stå for. Møtet i Sollia var det siste i runden med de berørte kommunene, men det eneste som var et åpent folkemøte. Det store oppmøtet viser at det var et klokt valg av Stor-Elvdal kommune og enhetsleder Camilla Andersson. – Skal nye planer og tiltak bli møtt med forståelse fra de som bruker området, er det avgjørende at de blir inkludert i prosessen.

Sentrale personer: f.v. Øyvind Fredriksson, Odin Sleen, Camilla Andersson og Christian Mathiesen

Innspill

Arrangørene hadde bedt om innspill fra publikum, og det fikk de i rikelig monn. Det var stor enighet om at menneskelig ferdsel var den største trusselen for villreinen. Det var like mye ferdsel før i tida da villreinen fremdeles hadde tilhold i området rundt Gravskardhøgda, men adferden til de som bruker fjellet har endret seg radikalt. Det ble hevdet at den nye typen friluftsliv har en annen tilnærming til natur enn tidligere. Nå er fjellet blitt en idrettsarena for selvdyrking og dokumentasjon av prestasjoner i sosiale medier. Elsykler og hundespann er et nytt fenomen som bringer folk lenger inn i fjellet. Toppturer og randoneekjøring i områder som før var lite brukt, ble påpekt som problematisk. Folk sprer seg utover og lenger inn i fjellet og presser reinen ut av sine tidligere leveområder. Villcamping, villvarding og forsøpling ble nevnt. Promotering av aktiviteter og turmål på internett og i sosiale medier er også en negativ faktor.

Når det gjaldt forslag til tiltak, var det radikale innspill til alt fra nedlegging av DNT-stier og hytter, til stenging av veier og slutt på snøbrøyting til hytter og setre. På den annen side ble det understreket at det å kunne ferdes i fjellet, handler om livskvalitet, vel så mye for lokalbefolkningen som for de tilreisende, og at det må hensyntas.  Jan Erik Reiten fra DNT mente informasjon var en vei å gå. På hyttene deres var det plakater om god oppførsel i fjellet. Trafikken på de to DNT-hyttene var dessuten ganske liten, og ikke til noen stor sjenanse for villreinen. I fjor var det 314 overnattinger på Korsberghytta og 173 på Storgrytdalsetra. I kalvingssesongen er hyttene stengt.

Bukkeflokk i Sølnkletten villreinområde 2023 Foto: Christian Mathiesen

Gangen videre

Øyvind Fredriksson og Odin Sleen tar nå med seg innspillene fra kommunene og håper å bli ferdig med et planutkast i mai-juni 2024. Det vil bli sendt på høring og høringsdokumentet vil bli tilgjengelig for publikum. Ettersom interessen for prosjektet er såpass stor, vil det ifølge Camilla Andersson bli et nytt folkemøte om temaplanen og eventuelle høringsutspill etter sommerferien.

I mellomtiden tar prosjektansvarlig Øyvind Fredriksson gjerne imot innspill, både skriftlig og på telefon:

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
Plan, næring, drift

Telefon: 62468500
Mobil: 47472565
Epost: oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no